הדפסה טיסות מרחב בלילה

אחת הזכויות שיש לחניך בית ספר לטיסה, היא להיעזר בסמכויות שיש לבעלי תפקידים שונים שהוסכמו על ידי בית ספר לטיס. כך למשך, מדריך ראשי של בית ספר לטיסה, מוסמך לבחון לצורך הגדרים מסויימים, במבחן מעשי, טייס הלומד באותו בית ספר לטיס. לדוגמא: טייס בעל הגדר מכשירים המבקש גם הגדר לטיסות מרחב בלילה, שהן כידוע טיסות שונות לחלוטין באופיין, מטיסות מכשירים.


כשירות לקבלת הגדר לטיסות כטר"מ לילה

טייס יהיה זכאי לקבל הגדר כטר"מ לילה אם-
(1) הוא מחזיק ברשיון טיס תקף עם הגדר אוירון ללא הגבלות לטיסות בלילה;
(2) בששת החדשים שקדמו להגשת הבקשה הוא עבר קורס אימונים להגדר לילה במסגרת בית ספר להוראת טיס;
(3) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות טיסה במבחן בפני בוחן או מדריך ראשי של בית ספר לטיסה;
(4) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת הגדר לטיסות לילה.

 

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר לטיסות כטר"מ לילה
המבקש לקבל הגדר טיסות יוכיח נסיון של 150 שעות טיסה בכלי טיס לפחות ומהן -
(1) 100 שעות כטייס מפקד באוירון, פרט לאוירון זעיר, ומהן 50 שעות בטיסות מרחב לפחות;
(2) 15 שעות בטיסות לילה לפחות; שעות אלה יכולות לכלול גם את השעות שבוצעו במסגרת קורס האימונים לקבלת ההגדר.
 
תדריכי קרקע והדרכת טיס לצורך הגדר כטר"מ לילה
(1) המבקש הגדר טיסות יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה זוגית בת 10 שעות לפחות באוירון.
(2) עד 30% מתוכנית האימונים האמורה יכול שתבוצע במדמה טיסה מאושר.

 

פטורים מחובות לצורך קבלת הגדר כטר"מ לילה
(1) טייס שהוסמך בחיל האויר הישראלי והמשרת בו בשירות פעיל כטייס בעת הגשת הבקשה ולו הגדר טיסות לילה מטעם חיל האויר זכאי לקבלת הגדר טיסות אם הוכיח שביצע 5 שעות טיסה לפחות כטייס מפקד בלילה אשר בוצעו בשנה שקדמה להגשת הבקשה;
(2) טייס בעל רשיון טיס תקף אשר צבר נסיון של 300 שעות טיסה הכוללות -
(א) 100 שעות טיסה לפחות כטייס מפקד בטיסות מרחב באוירון פרט לאוירון זעיר;
(ב) 10 שעות טיסה לפחות בטיסות לילה;
(ג) 10 שעות לפחות בהדרכה זוגית בטיסות מכשירים בסיסית;
יהיה זכאי לקורס הדרכה מעשי מקוצר בן 4 שעות בלבד ויהיה עליו להוכיח את הידע המקצועי ואת מיומנות הטיסה, במבחן על ידי בוחן או מדריך ראשי של בית ספר לטיס;
(3) טייס בעל רשיון טיס תקף אם הגדר מכשירים לאוירון, זכאי לקבל הגדר טיסות לאחר ביצוע טיסת אימון ועמידה במבחן בטיסת מרחב לילה.

 

שמירת זכויות לפי הגדר כטר"מ לילה
טייס בעל רשיון טיס עם הגדר טיסות זכאי לבצע טיסות מרחב לפי כטר"מ לילה כאמור, אם נתקיימו בו כל אלה:
(1) עמד בדרישות לשמירת הזכויות המפורטות בתקנות הרישוי לגבי סוג הרשיון שבידו;
(2) ביצע שלוש המראות ושלוש נחיתות בלילה לפחות, כטייס מפקד, בתוך תשעים הימים שקדמו לאותה טיסה;
(3) עבר מבחן רמה בטיסת ניווט בלילה, על ידי מדריך טיס ראשי של בית ספר להוראת טיס בתוך 12 החדשים שקדמו לאותה טיסה.

 

spacer.png, 0 kB